Prawo w dobie cyfryzacji - cykl ogólnopolskich konferencji naukowych

Polityka prywatności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane otrzymane w trakcie rejestracji na konferencję oraz dalszego korzystania z serwisu www.prawo-cyfryzacja.umk.pl.

Uniwersytet zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony prywatności uczestników konferencji. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, sposób przechowywania i przetwarzania danych zebranych podczas korzystania z internetowego serwisu konferencyjnego.

Zasady przetwarzania i wykorzystania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej powoływane jako "RODO") informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@umk.pl, pod nr tel. +48 56-611-27-42 lub listownie na adres Administratora;
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej „Prawo w dobie cyfryzacji”, w szczególności w celu sporządzenia listy uczestników konferencji oraz w celu dostosowania posiłku do wymagań Twojej diety (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. Twoje imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej instytucji i nota biograficzna będą rozpowszechniane na podstawie Twojej zgody w ramach materiałów informacyjno-promocyjnych oraz w Internecie: na stronach internetowych Administratora i na portalu Facebook.com (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane;
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
  7. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 lata;
  8. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wnioskowania o ich usunięcie, prawo wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Konferencja w Toruniu